Liturgia Dnia

 
Odsłon artykułów:
1413838

 

Zasta­na­wiasz się co zabrać ze sobą na piel­grzymkę a co jest zbędne? Oto kilka porad i propozycji…

 

Ekwi­pu­nek Pielgrzyma

 

 • Doku­menty toż­sa­mo­ści, róża­niec, modli­tew­nik, śpiew­nik, nieco  suchego prowiantu,a także pie­nią­dze na ewen­tu­alny zakup żywno­ści i powrót do domu. Nie zabie­ramy żadnych cen­nych rzeczy.
 • Ubiór: roz­cho­dzone i wygodne obu­wie (naj­le­piej 2 pary), weł­niane skar­pety (kilka par), bie­li­zna baweł­niana (nie obci­słe i nie ela­styczna), cie­pły swe­ter, płaszcz prze­ciw­desz­czowy, nakry­cie głowy (obowiązkowo!!!). 
 • Chle­bak, czyli torba bądź maty ple­cak, a w nim: ewen­tu­alny pro­wiant na dany dzień, bidon, nóż, łyżka, wide­lec, kubek (służy on nie­kiedy jako talerz).
 • Bagaż główny – powi­nien być dobrze ozna­ko­wany. Należy do niego ple­cak z baga­żem piel­grzyma, śpiwór, kari­mata, latarka i w miarę potrzeb grupy – namiot.
 • Wła­sna apteczka – w niej: zasypka kosme­tyczka, spi­ry­tus sali­cy­lowy, 2 ban­daże ela­styczne, kilka ban­daży zwy­kłych, wata, kom­presy gazowe, glu­kar­dia­mid, kro­ple żołąd­kowe i indy­wi­du­alne, stale uży­wane lekarstwa. 

Bagaż

 

Wybie­ra­jąc się na piel­grzymkę zabie­ramy dwa bagaże:

 • pierw­szy – pod­ręczny, na każdy dzień (np. mały plecak),
 • drugi – prze­wo­żony samo­cho­dem z jed­nego noc­legu na następny (np. ple­cak, torbę turystyczną).

Bagaż pod­ręczny zawiera:

 

 • doku­menty oso­bi­ste, legi­ty­ma­cję, pieniądze,
 • śpiew­nik piel­grzym­kowy, róża­niec, modlitewnik,
 • pro­wiant na dany dzień,
 • kubek (naj­le­piej meta­lowy), łyżkę,
 • w zależ­no­ści od pogody – swe­ter i płaszcz prze­ciw­desz­czowy lub kape­lusz przeciwsłoneczny.

W bagażu, który odda­jemy na samo­chód zabieramy:

 

 • kilka zmian bie­li­zny oso­bi­stej (nieelastycznej),
 • wygodne obu­wie na zmianę (san­dały lub adidasy),
 • skar­pety wełniane ,
 • śpiwór ,
 • latarkę,
 • przy­bory toaletowe,
 • pro­wiant (trwałe pro­dukty spożywcze),
 • 2 ban­daże ela­styczne, pla­ster, zasypkę, oxy­cort, spi­ry­tus salicylowy ,
 • leki, które sys­te­ma­tycz­nie przyjmujemy.
 • UWAGA: Radzimy nie zabie­rać cen­nych rzeczy!

Bagaż:

 

 • musi być ozna­czony na widocz­nym miej­scu nume­rem zabez­pie­czo­nym folią i przy­wią­za­nym sznurkiem,
 • nie wolno łączyć bagaży,
 • nie wolno umiesz­czać w bagażu nie­za­bez­pie­czo­nych ostrych i szkla­nych przedmiotów,
 • całą zawar­tość bagażu należy zabez­pie­czyć wewnątrz folią przed deszczem,
 • uchwyty przy tor­bie tury­stycz­nej należy zwią­zać, a kie­sze­nie pozapinać,
 • śpiwór powi­nien być podpisany,
 • do bagażu należy wło­żyć kartkę z nazwi­skiem i adre­sem dla uła­twie­nia iden­ty­fi­ka­cji w przy­padku zagu­bie­nia bagażu.
 • Za wszel­kie szkody, wyni­ka­jące z nie­sto­so­wa­nia się do powyż­szych rad, odpo­wie­dzial­ność ponosi wła­ści­ciel bagażu.

Apteczka piel­grzyma:

 

 • opa­ska ela­styczna 10 i 15 cm 2 szt.
 • ban­daż zwy­kły 4–5 szt.
 • maść prze­ciw­bó­lowa 1 szt.
 • maść Der­ni­lan
 • Sudo­crem
 • tabletki prze­ciw­bó­lowe
 • kom­presy jałowe 3–4 opak.
 • spi­ry­tus salicylowy
 • igły jałowe kilka szt.
 • Alta­cet
 • kwas borny w tabletkach
 • wapno i cukierki